Zending & Evangelisatie

De Zendingscommissie heeft als doel om het evangelie van God door te geven. Dit proberen we te doen door het organiseren van de kerstgezinsdienst en de activiteit voor de kinderen van de basisschool in de voorjaarsvakantie. Beide activiteiten vinden plaats in ons dorpshuis de Nije Warf, omdat we het graag laagdrempelig willen houden. De kinderactiviteit organiseren we in samenwerking met de Hervormde Kerk uit Wâlterswâld en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. Als commissie zijn we erg dankbaar  voor de goede samenwerking en de goede sfeer, waardoor we deze activiteit mogelijk kunnen maken. Elk jaar organiseren we ook de zendingszondag.

Sinds een aantal jaren hebben we de samenwerking met onze classis weer hervat. Dit houdt concreet in dat we als classis diverse projecten in Ghana financieel steunen. Onze Kerk steunt bijvoorbeeld het werk van dhr. Jasper Maas, die is uitgezonden door Kerk in Actie naar de stad Tamale in Ghana om daar predikanten op te leiden en te begeleiden. Ook helpt hij mee met de opbouw van de gemeente. Recent hebben ze daar een nieuw kerkgebouw gebouwd. De opbrengst van de amaryllisbollenactie die in onze classis is gehouden, is cadeau  gegeven aan de gemeente voor de inrichting van hun nieuwe kerkgebouw. Wilt u meer weten over het werk van dhr. Maas of over wat Kerk in Actie nog meer doet in Ghana, dan kunt u op de site van Kerk in Actie kijken (www.kerkinactie.nl).

Het pinksterfeest in Feankleaster steunen we financieel, maar er helpen ook diverse gemeenteleden als vrijwilliger mee. Met Pasen en Kerst bezorgen we huis aan huis de ‘Elisabeth’ en met Pinksteren  de pinksterkrant. Postzegels en prentbriefkaarten kunt u ook kwijt bij de hoofdingang van de kerk. De opbrengst hiervan is bestemd voor het zendingswerk. Hebt u nog suggesties of ideeën voor onze commissie, dan horen we dit graag. Als commissie willen wij u vragen om eens te overwegen ons ook financieel te steunen. Het blijkt dat er veel gemeenteleden zijn die dit nog niet doen.  Verder willen wij u allen hartelijk danken voor uw giften en bijdragen: hiermee steunt u het plaatselijke en verre zendings- en evangelisatiewerk.

Namens de commissie:
Voorzitter                                                    : Henk van der Heide
Secretaris 2e voorzitter                             : Thea de Jong – Wiersma
Penningmeester, notulist en Diaken     : Arnold Roorda
Lid                                                                : Janneke van der Land – Braaksma
Lid                                                                : Auke Feddema
Lid                                                                : Siebe Vis
Contactpersoon Diaconie                        : Grytsje Visser – Pompstra

De wijkindeling is als volgt:
Wijk 1:    Thea de Jong – Wiersma                       tel.: 0511-424142
Wijk 2:    Siebe Vis                                                  tel.: 0511-424246
Wijk 3:    Janneke van der Land – Braaksma    tel.: 0511-424424
Wijk 4:    Henk van der Heide                              tel.: 0511-423140
Wijk 5:    Arnold Roorda                                        tel.: 0511-425027
Wijk 6:    Auke Feddema                                        tel.: 06-52133627

zendingenevangelisatiecie@gereformeerdekerkdriesumca.nl

IBAN nummer:    NL87 RABO 0343 3778 10 t.n.v.
Dhr. A. Roorda
Tsjerkeloane 28a, 9113 PJ  WALTERSWALD