Kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit 20 leden.

Samenstelling
Linie Visser-van der Veen ouderling (preses en moderamen)
Vacature (voorganger/kerkelijk werker)
Elisabet Hoekstra-Dijkstra ouderling wijk 1
Magriet Schotanus ouderling wijk 2
Jikke de Groot ouderling wijk 3
Wieger en Annie Jellema ouderling(duo) wijk 4
Griet van der Galiën-van der Boon ouderling wijk 5
Piet en Aukje Reitsma-de Groot ouderling wijk 6
Douwe Boersma jeugdouderling
Joke Postma jeugdouderling
Oege Dijkstra ouderling-kerkrentmeester en moderamen
Douwe Kommerie ouderling-kerkrentmeester
Arnold Roorda ouderling-kerkrentmeester
Bouke Zuidema kerkrentmeester
Pytsje Adema-Postma kerkrentmeester
Grietsje Visser-Pompstra diaken
Anneke van der Zwaag-Wiersma diaken
Durk Postma diaken en moderamen
Rein Damstra diaken

Wijkassistentes
De wijkassistent(e) heeft een eigen wijk en werkt daarin nauw samen met de wijkouderling. Dit houdt in dat zij/hij bezoeken aflegt bij geboorte, huwelijk, ziekte, nieuw ingekomen leden en de verjaardagen van 70-plussers. Ook kan de wijkassistent(e) gevraagd worden de ouderling te ondersteunen bij zijn/haar werkzaamheden. De wijkassistent(e) wordt aangesteld voor een periode van 4 jaar, waarna iemand anders gevraagd kan worden haar/zijn taak over te nemen.

De huidige wijkindeling is als volgt:

Wijk Wijkassistente Ouderling
1 Griet de Jong E. Hoekstra-Dijkstra
2 Hinke Dijkstra-de Boer Magriet Schotanus
3 Jeltsje Werkhoven J. Reitsma-de Groot
4 Tinie Roorda-Bakker W. Jellema en A. Jellema-de Haan
5 Liesbet Hansma-Lei G. van der Galiën-van der Boon
6 Pietsje Visser-van der Zwaag P. en A. Reitsma-de Groot