Kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit 20 leden.

Samenstelling
Linie Visser-van der Veen ouderling (preses en moderamen)
Vacature (voorganger/kerkelijk werker)
Elisabet Hoekstra-Dijkstra ouderling wijk 1 (moderamen)
Margriet Schotanus ouderling wijk 2
Jikke de Groot ouderling wijk 3
Wieger en Annie Jellema ouderling(duo) wijk 4
Griet van der Galiën-van der Boon ouderling wijk 5
Piet en Aukje Reitsma-de Groot ouderling wijk 6
Douwe Boersma jeugdouderling
Joke Postma jeugdouderling
Oege Dijkstra ouderling-kerkrentmeester (en moderamen)
Douwe Kommerie ouderling-kerkrentmeester
Arnold Roorda ouderling-kerkrentmeester
Bouke Zuidema kerkrentmeester
Pytsje Adema-Postma kerkrentmeester
Grietsje Visser-Pompstra diaken
Anneke van der Zwaag-Wiersma diaken (en moderamen)
Durk Postma diaken en moderamen
Rein Damstra diaken

Wijkassistentes
De wijkassistent(e) heeft een eigen wijk en werkt daarin nauw samen met de wijkouderling. Dit houdt in dat zij/hij bezoeken aflegt bij geboorte, huwelijk, ziekte, nieuw ingekomen leden en de verjaardagen van 70-plussers. Ook kan de wijkassistent(e) gevraagd worden de ouderling te ondersteunen bij zijn/haar werkzaamheden. De wijkassistent(e) wordt aangesteld voor een periode van 4 jaar, waarna iemand anders gevraagd kan worden haar/zijn taak over te nemen.

De huidige wijkindeling is als volgt:

Wijk Wijkassistente Ouderling
1 Griet de Jong E. Hoekstra-Dijkstra
2 Hinke Dijkstra-de Boer M. Schotanus
3 Jeltsje Werkhoven J. Reitsma-de Groot
4 Tinie Roorda-Bakker W. Jellema en A. Jellema-de Haan
5 Liesbet Hansma-Lei G. van der Galiën-van der Boon
6 Pietsje Visser-van der Zwaag P. en A. Reitsma-de Groot