Kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit 20 leden.

Samenstelling
Linie Visser-van der Veen ouderling (preses)
Leo Blees ouderling (kerkelijk werker)
Marten en Griet de Jong-Sytsma ouderling(duo) wijk 1
Jan en Loekie Fokkens-Kramer ouderling(duo) wijk 2
Elisabet Hoekstra-Dijkstra ouderling wijk 3
Wieger en Annie Jellema ouderling(duo) wijk 4
Sietske Leistra-Grijpstra ouderling wijk 5
Aukje Reitsma-de Groot ouderling wijk 6
Douwe Boersma jeugdouderling
Tea de Groot-Bosma jeugdouderling
Oege Dijkstra ouderling-kerkrentmeester
Douwe Kommerie ouderling-kerkrentmeester
Romke Douma ouderling-kerkrentmeester
Grietsje Visser-Pompstra diaken
Durk Reiding  diaken
Durk Postma diaken
Roelof Raap diaken

Wijkassistentes

De wijkassistent(e) heeft een eigen wijk en werkt daarin nauw samen met de wijkouderling.
Dit houdt in dat zij/hij bezoeken aflegt bij geboorte, huwelijk, ziekte, nieuw ingekomen leden en de verjaardagen van 70-plussers. Ook kan de wijkassistent(e) gevraagd worden de ouderling te ondersteunen bij zijn/haar werkzaamheden. De wijkassistent(e) wordt aangesteld voor een periode van 4 jaar, waarna iemand anders gevraagd kan worden haar/zijn taak over te nemen.

De huidige wijkindeling is als volgt:

Wijk Wijkassistente Ouderling
1 Jan Slagman E. Hoekstra-Dijkstra
2 Hinke Dijkstra-de Boer J. Fokkens en L. Fokkens-Kramer
3 Jeltsje Werkhoven M. de Jong en G. de Jong-Sijtsma
4 Tinie Roorda-Bakker W. Jellema en A. Jellema-de Haan
5 Liesbet Hansma-Lei S. Leistra-Grijpstra
6 Pietsje Visser-van der Zwaag A. Reitsma-de Groot