Kerkenraad

Nieuws van de kerkenraad

Hier komen de nieuwsberichten van de kerkenraad.

Kerkenraad
De kerkenraad bestaat uit 19 leden.

Samenstelling
Linie Visser-van der Veen ouderling (preses)
Leo Blees ouderling (kerkelijk werker)
Jappie en Djoke Bremer ouderling(duo) wijk 1
Jan en Loekie Fokkens ouderling wijk 2
Vacant ouderling wijk 3
Baukje de Vries-Hansma ouderling wijk 4
Sietske Leistra-Grijpstra ouderling wijk 5
Aukje Reitsma-de Groot ouderling wijk 6
Jeanette van der Meulen-Beerda jeugdouderling
Tea de Groot-Bosma jeugdouderling
Oege Dijkstra ouderling-kerkrentmeester
Romke Douma ouderling-kerkrentmeester
Peter Hoekstra ouderling-kerkrentmeester
Grietsje Visser-Pompstra diaken
Anneke van der Zwaag-Wiersma diaken
Tamme Halma diaken
Roelof Raap diaken

Wijkassistentes

De wijkassistent(e) heeft een eigen wijk en werkt daarin nauw samen met de wijkouderling.
Dit houdt in dat zij/hij bezoeken aflegt bij geboorte, huwelijk, ziekte, nieuw ingekomen leden en de verjaardagen van 70-plussers. Ook kan de wijkassistent(e) gevraagd worden de ouderling te ondersteunen bij zijn/haar werkzaamheden. De wijkassistent(e) wordt aangesteld voor een periode van 4 jaar, waarna iemand anders gevraagd kan worden haar/zijn taak over te nemen. Heeft u ook zin deze functie op u te nemen, dan kunt u contact opnemen met Nanda Bosma-Brouwer Tel: 0511-422303.

De huidige wijkindeling is als volgt:
Wijk        Wijkassistente                                       Ouderling
1               Jan Slagman                                           J. Bremer en D. Bremer – Wijnsma
2              Hinke Dijkstra-de Boer                        J. en L. Fokkens-Kramer
3              Griet de Jong-Sijtsma                           M. Rozendaal
4              Sietske Leistra                                        B. de Vries-Hansma
5              Liesbet Hansma – Lei                            S. Leistra-Grijpstra
6              Pietsje Visser – van der Zwaag             A. Reitsma-de Groot