Leven uit de Bron

leven uit de bronLeven uit de Bron

De laatste jaren staat de vraag naar gemeenteopbouw centraal in de kerken. Ook in onze kerkenraad hebben we ons uitvoerig met dit onderwerp bezig gehouden. De vragen die dan aan de orde komen zijn hoe kan ons geloof verdieping krijgen, hoe kan de gemeente (weer) een wervende gemeente zijn, zodat mensen bij de kerk betrokken blijven en buitenstaanders binnentreden. In verband met deze vraag naar gemeenteopbouw heeft de kerkenraad voor zichzelf de cursus ‘Leven uit de Bron’ van ds. M. Noorloos doorlopen om via deze methode handvaten te vinden om de omgang met God, de gemeenschap met elkaar en de betrokkenheid bij het werk van de Heer in de samenleving vorm te geven. Deze cursus is daarna door een aantal gemeenteleden gevolgd. Mogelijk wordt deze in de toekomst nog vaker gehouden. De uitkomsten van deze gesprekken hebben geleid tot een beleidsplan, waarmee we de komende jaren aan de slag hopen te gaan. Het kenmerkende van de cursus ‘Leven uit de bron’ is, dat ze als uitgangspunt heeft dat ze een verbinding legt tussen geloofs opbouw en gemeente opbouw. Dat wil zeggen van gemeente opbouw kan er alleen maar sprake zijn, als er ook geloofs opbouw is. Met de woorden van Noorloos “door te vertrouwen op Jezus mogen we eerst zelf gaan leven van de Geest, die bij ons binnenstroomt. Daarna kunnen we ook anderen laten leven uit de Bron die door de Geest in ons wordt geschapen”. Op deze manier wordt ook de dubbele betekenis van de titel van het boek Leven uit de Bron duidelijk: je kunt alleen maar anderen uit de Bron voeden, als je zelf uit de Bron gevoed wordt. Dit betekent ook open staan voor het werk van de Geest en kennis nemen van zijn aanwijzingen door gebed, studie en gesprekken met elkaar.In zijn boek geeft Noorloos aan dat de kerk door een drievoudige betrokkenheid wordt gekenmerkt, namelijk door:

(1) betrokkenheid bij of hart voor de Heer;
(2) betrokkenheid bij of hart voor elkaar als zijn volgelingen;
(3) betrokkenheid bij of hart voor zijn werk in en voor de wereld.

Om een gemeente te kunnen bouwen is het nodig dat deze betrokkenheid van elke van de drie bovenstaande aspecten worden beoefend. Dat wil zeggen er moeten activiteiten worden ontplooid waardoor deze beoefening gepraktiseerd wordt. Dit gebeurt zowel persoonlijk, in klein kring als gezamenlijk via de zondagse kerkdienst. Op al deze verschillende niveaus dienen gemeenteleden te werken aan hun geloofsleven en voor al deze verschillende niveaus dienen meerdere activiteiten (bouwstenen) worden georganiseerd. Wezenlijk bij dit alles is de discipline om hier mee bezig te gaan en te blijven. We hopen en bidden dat alle activiteiten ertoe mogen leiden dat “rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in (Jezus) gelooft” (Joh7:37).

Kijk ook op de website van Leven uit de Bron: http://www.levenuitdebron.nl/