Diaconie

Wij als diakenen zijn ook dit jaar weer dankbaar dat we terug kunnen zien op een gezegend jaar waarin weer het nodige werk is gedaan op diaconaal gebied. Een jaar waar weer het nodige in onze omgeving gebeurde wat onze aandacht had en wat wereldwijd onze aandacht vroeg.
Voor al deze gebeurtenissen is door ons  gecollecteerd en vervolgens waar nodig hulp geboden of afgedragen aan verschillende hulporganisaties of Kerk in Actie, die de opbrengsten van hun collectes verdeelt en zorgt dat ze op de juiste plaats van bestemming komen.
We steunden dit jaar onder meer: Open Doors, Wilde Ganzen, Stichting de ondergrondse kerk, Leger des Heils, St. Straatkinderen Chili, Europa Kinderhulp, Beautiful Gate enz.
Het geld dat u in de collectezak deed of wat u via de bank hebt gedoneerd komt goed terecht. Hartelijk dank voor al uw giften. Ook was er op 25 maart weer de jaarlijkse Paasmaaltijd waar 45 gemeenteleden bij aanwezig waren. Het was een prachtig samenzijn waar we met veel plezier op terug kunnen kijken.
Dit keer geen Diaconiereisje, omdat we besloten hebben dit eens in de 2 jaar te organiseren.
Rond de kerstdagen werd extra aandacht besteed aan de zieken, ouderen en alleenstaanden in onze gemeente in de vorm van een levensmiddelen pakketje welke door de wijkassistenten werd bezorgd.
Mogen we ook het komende jaar rekenen op uw steun in de vorm van gebed en giften voor het werk van Gods Heilige Geest in onze gemeente en in de wereld?

De diaconie:
Grietsje Visser-Pompstra                     voorzitter
Roelof Raap                                             secretaris
Durk Reiding                                          penningmeester
Tamme Halma                                        algemeen lid

diaconie@gereformeerdekerkdriesumca.nl

Voor ondersteuning van het diaconale werk kunt u ook buiten de collecte om een bijdrage storten op rekening nummer:
IBAN nummer:    NL77 RABO 0343 3177 53
T.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk Driezum-Wâlterswâld